اره فارسی بر کشویی حرفه ای 305 میلیمتر دی والت

حداکثر زاویه برش چپ و راست : 60/50 درجه
حداکثر زاویه مایل راست/چپ : 49°/49°
قدرتمند، برش دقیق با نشانگر سایه تیغه هنگام کار
با دوام، سهولت تنظیم دقیق عمق برش، دو طرفه
برش عالی در کارهای عریض و کوچک، گیره
مناسب برای برش چوب و MDF