• موتور قدرت بالا و با دوام برای قدرت داشتن عالی در حداکثر عمق برش
  • تعادل مطلوب برای ایمنی و خستگی کمتر در کار
  • دسته اضافی برای کار کردن ایمن با هر دو دست