دندانه 2.8-3.8 کونیکال

کاربرد:جهت خط زدن بر روی قطعه کار،قبل از برش استفاده می شود.با توجه به ضخامت متغیر دندانه ها در خط زن کونیکال ضخامت شیار از بالا به پایین قابل تنظیم است.