مدلآلما
گروهدستگیره رزت
رنگMAB  (زیتونی)

MS-CDF(طلایی مات)

BRP(طلایی براق)

جنسZink
کدBA-0113