شیر روشویی طلامات پایه بلند مدل سزار

شیر روشویی HTC

مدل سزار / طلامات